فروشگاه فعلا قادر به خدمات رسانی نمی باشد. لطفا خرید نفرمایید. باتشکر
Menu
فروشگاه فعلا قادر به خدمات رسانی نمی باشد. لطفا خرید نفرمایید. باتشکر
×
مهمان
سبد خرید

سبد خرید شما خالی می باشد

ورود به حساب کاربری

شماره تلفن همراه خود را وارد کنید.
رمز عبور خود را فراموش کرده ام.رمزعبور خود را وارد کنید.
قبلا ثبت نام نکرده اید؟ ثبت نام کنید

Whoops! There was an error.
ErrorException (E_WARNING)
file_put_contents(/home/shahremarzicom/storage/framework/sessions/6DBKnmQFHD4Ge9uAUK683o4BkrxI6c92tL9zDwnz): failed to open stream: Disk quota exceeded ErrorException thrown with message "file_put_contents(/home/shahremarzicom/storage/framework/sessions/6DBKnmQFHD4Ge9uAUK683o4BkrxI6c92tL9zDwnz): failed to open stream: Disk quota exceeded" Stacktrace: #7 ErrorException in /home/shahremarzicom/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #6 file_put_contents in /home/shahremarzicom/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php:122 #5 Illuminate\Filesystem\Filesystem:put in /home/shahremarzicom/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/FileSessionHandler.php:83 #4 Illuminate\Session\FileSessionHandler:write in /home/shahremarzicom/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php:128 #3 Illuminate\Session\Store:save in /home/shahremarzicom/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Middleware/StartSession.php:87 #2 Illuminate\Session\Middleware\StartSession:terminate in /home/shahremarzicom/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:218 #1 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminateMiddleware in /home/shahremarzicom/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Http/Kernel.php:189 #0 Illuminate\Foundation\Http\Kernel:terminate in /home/shahremarzicom/public_html/index.php:61
7
ErrorException
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
6
file_put_contents
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
122
5
Illuminate
\
Filesystem
\
Filesystem
put
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
83
4
Illuminate
\
Session
\
FileSessionHandler
write
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
128
3
Illuminate
\
Session
\
Store
save
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
87
2
Illuminate
\
Session
\
Middleware
\
StartSession
terminate
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
218
1
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminateMiddleware
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
189
0
Illuminate
\
Foundation
\
Http
\
Kernel
terminate
/
public_html
/
index.php
61
/
home
/
shahremarzicom
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "file_put_contents(/home/shahremarzicom/storage/framework/sessions/6DBKnmQFHD4Ge9uAUK683o4BkrxI6c92tL9zDwnz): failed to open stream: Disk quota exceeded"
  
/
home
/
shahremarzicom
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Filesystem
/
Filesystem.php
   *
   * @param string $path
   * @return string
   */
  public function hash($path)
  {
    return md5_file($path);
  }
 
  /**
   * Write the contents of a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $contents
   * @param bool $lock
   * @return int
   */
  public function put($path, $contents, $lock = false)
  {
    return file_put_contents($path, $contents, $lock ? LOCK_EX : 0);
  }
 
  /**
   * Prepend to a file.
   *
   * @param string $path
   * @param string $data
   * @return int
   */
  public function prepend($path, $data)
  {
    if ($this->exists($path)) {
      return $this->put($path, $data.$this->get($path));
    }
 
    return $this->put($path, $data);
  }
 
  /**
   * Append to a file.
Arguments
 1. "/home/shahremarzicom/storage/framework/sessions/6DBKnmQFHD4Ge9uAUK683o4BkrxI6c92tL9zDwnz"
  
 2. "eyJpdiI6Ijl1MEI1WHp6dTc4Q2VZXC9nMWJwbHJBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ijc2eWVjWDNtSXJ2MEZUSzRtaFZwMXI0Z1k5QjZqUGhyVUNKZk5wa0NJYlJCRjRiMDA0YzhqQnA4MG5cL1R5MTBIZVY2eUh6WXJQcGVnank1V1wvOGExOTZrOHBLbmE4cXV1T3JEekt2eTh4NmJuY1VRVXJEYlJEbjNwT1hIYTNJaUxcL3Z4NG90UWpFNnJINDFObUpjazBMXC9TRFlnSGJoZkQwXC9TRkE5ZkxmTDBpXC9KOGxjaUlmSzBNbGJrZzRNbUdUVEc4N09IVkNISWtqSXJTVkNUR3Q1eU85SWNudDJNY0dSejlOZ0R1Sm45QzJOUjlZbnVobEJjazVRK3lhYnZKMHlaVWNaajJoKzRKM0xWd09mWHFYMk5QVm9PYkJKZUtcLzJVQUtwQTB6eENVdGtSSzlRakdcLzljcGxqUWFIUVIzSkxuTzRUOHoxQUhiU1wvaXZkcWI5dUtFUkI4Rzl5QzRlVGJsTUI1VjZaY1RqTnZrWW1aRmZpVEF4dUk3eStEQ2V0WEtIb05HS1MyeHNjVVh6NCtzRXZDQkpYSmdFQjVEU3dMaXRxa3YxNnJXV3ladXN3emZJMUpnbzVocVYrcFpmV3pzQUdYUk9aU0tqNFZ5bDJUcmIyMEpoNk9yb3ZkdzNzbW9JZWxBdk1iYjFZPSIsIm1hYyI6IjMyYjcxNjVjYTg3OTlkMDg0OGFkMzQxNzNjMzk4YjEzY2U1YTNjZTJkN2IzYWE2ZTZkZmRjZGYyMzg3OGNlMzYifQ=="
  
 3. 2
  
/
home
/
shahremarzicom
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
FileSessionHandler.php
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function read($sessionId)
  {
    if ($this->files->exists($path = $this->path.'/'.$sessionId)) {
      if (filemtime($path) >= Carbon::now()->subMinutes($this->minutes)->getTimestamp()) {
        return $this->files->get($path, true);
      }
    }
 
    return '';
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function write($sessionId, $data)
  {
    $this->files->put($this->path.'/'.$sessionId, $data, true);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function destroy($sessionId)
  {
    $this->files->delete($this->path.'/'.$sessionId);
 
    return true;
  }
 
  /**
   * {@inheritdoc}
   */
  public function gc($lifetime)
  {
    $files = Finder::create()
Arguments
 1. "/home/shahremarzicom/storage/framework/sessions/6DBKnmQFHD4Ge9uAUK683o4BkrxI6c92tL9zDwnz"
  
 2. "eyJpdiI6Ijl1MEI1WHp6dTc4Q2VZXC9nMWJwbHJBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ijc2eWVjWDNtSXJ2MEZUSzRtaFZwMXI0Z1k5QjZqUGhyVUNKZk5wa0NJYlJCRjRiMDA0YzhqQnA4MG5cL1R5MTBIZVY2eUh6WXJQcGVnank1V1wvOGExOTZrOHBLbmE4cXV1T3JEekt2eTh4NmJuY1VRVXJEYlJEbjNwT1hIYTNJaUxcL3Z4NG90UWpFNnJINDFObUpjazBMXC9TRFlnSGJoZkQwXC9TRkE5ZkxmTDBpXC9KOGxjaUlmSzBNbGJrZzRNbUdUVEc4N09IVkNISWtqSXJTVkNUR3Q1eU85SWNudDJNY0dSejlOZ0R1Sm45QzJOUjlZbnVobEJjazVRK3lhYnZKMHlaVWNaajJoKzRKM0xWd09mWHFYMk5QVm9PYkJKZUtcLzJVQUtwQTB6eENVdGtSSzlRakdcLzljcGxqUWFIUVIzSkxuTzRUOHoxQUhiU1wvaXZkcWI5dUtFUkI4Rzl5QzRlVGJsTUI1VjZaY1RqTnZrWW1aRmZpVEF4dUk3eStEQ2V0WEtIb05HS1MyeHNjVVh6NCtzRXZDQkpYSmdFQjVEU3dMaXRxa3YxNnJXV3ladXN3emZJMUpnbzVocVYrcFpmV3pzQUdYUk9aU0tqNFZ5bDJUcmIyMEpoNk9yb3ZkdzNzbW9JZWxBdk1iYjFZPSIsIm1hYyI6IjMyYjcxNjVjYTg3OTlkMDg0OGFkMzQxNzNjMzk4YjEzY2U1YTNjZTJkN2IzYWE2ZTZkZmRjZGYyMzg3OGNlMzYifQ=="
  
 3. true
  
/
home
/
shahremarzicom
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Store.php
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForUnserialize($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Save the session data to storage.
   *
   * @return bool
   */
  public function save()
  {
    $this->ageFlashData();
 
    $this->handler->write($this->getId(), $this->prepareForStorage(
      serialize($this->attributes)
    ));
 
    $this->started = false;
  }
 
  /**
   * Prepare the serialized session data for storage.
   *
   * @param string $data
   * @return string
   */
  protected function prepareForStorage($data)
  {
    return $data;
  }
 
  /**
   * Age the flash data for the session.
   *
   * @return void
Arguments
 1. "6DBKnmQFHD4Ge9uAUK683o4BkrxI6c92tL9zDwnz"
  
 2. "eyJpdiI6Ijl1MEI1WHp6dTc4Q2VZXC9nMWJwbHJBPT0iLCJ2YWx1ZSI6Ijc2eWVjWDNtSXJ2MEZUSzRtaFZwMXI0Z1k5QjZqUGhyVUNKZk5wa0NJYlJCRjRiMDA0YzhqQnA4MG5cL1R5MTBIZVY2eUh6WXJQcGVnank1V1wvOGExOTZrOHBLbmE4cXV1T3JEekt2eTh4NmJuY1VRVXJEYlJEbjNwT1hIYTNJaUxcL3Z4NG90UWpFNnJINDFObUpjazBMXC9TRFlnSGJoZkQwXC9TRkE5ZkxmTDBpXC9KOGxjaUlmSzBNbGJrZzRNbUdUVEc4N09IVkNISWtqSXJTVkNUR3Q1eU85SWNudDJNY0dSejlOZ0R1Sm45QzJOUjlZbnVobEJjazVRK3lhYnZKMHlaVWNaajJoKzRKM0xWd09mWHFYMk5QVm9PYkJKZUtcLzJVQUtwQTB6eENVdGtSSzlRakdcLzljcGxqUWFIUVIzSkxuTzRUOHoxQUhiU1wvaXZkcWI5dUtFUkI4Rzl5QzRlVGJsTUI1VjZaY1RqTnZrWW1aRmZpVEF4dUk3eStEQ2V0WEtIb05HS1MyeHNjVVh6NCtzRXZDQkpYSmdFQjVEU3dMaXRxa3YxNnJXV3ladXN3emZJMUpnbzVocVYrcFpmV3pzQUdYUk9aU0tqNFZ5bDJUcmIyMEpoNk9yb3ZkdzNzbW9JZWxBdk1iYjFZPSIsIm1hYyI6IjMyYjcxNjVjYTg3OTlkMDg0OGFkMzQxNzNjMzk4YjEzY2U1YTNjZTJkN2IzYWE2ZTZkZmRjZGYyMzg3OGNlMzYifQ=="
  
/
home
/
shahremarzicom
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Session
/
Middleware
/
StartSession.php
    if ($this->sessionConfigured()) {
      $this->storeCurrentUrl($request, $session);
 
      $this->addCookieToResponse($response, $session);
    }
 
    return $response;
  }
 
  /**
   * Perform any final actions for the request lifecycle.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Symfony\Component\HttpFoundation\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    if ($this->sessionHandled && $this->sessionConfigured() && ! $this->usingCookieSessions()) {
      $this->manager->driver()->save();
    }
  }
 
  /**
   * Start the session for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Contracts\Session\Session
   */
  protected function startSession(Request $request)
  {
    return tap($this->getSession($request), function ($session) use ($request) {
      $session->setRequestOnHandler($request);
 
      $session->start();
    });
  }
 
  /**
   * Get the session implementation from the manager.
/
home
/
shahremarzicom
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
        continue;
      }
 
      list($name) = $this->parseMiddleware($middleware);
 
      $instance = $this->app->make($name);
 
      if (method_exists($instance, 'terminate')) {
        $instance->terminate($request, $response);
      }
    }
  }
 
  /**
   * Gather the route middleware for the given request.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return array
   */
  protected function gatherRouteMiddleware($request)
  {
    if ($route = $request->route()) {
      return $this->router->gatherRouteMiddleware($route);
    }
 
    return [];
  }
 
  /**
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: []
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/login"
   #requestUri: "/login?back-url=%2Fproduct%2F%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-100-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%23comments"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: EncryptedStore {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  
/
home
/
shahremarzicom
/
vendor
/
laravel
/
framework
/
src
/
Illuminate
/
Foundation
/
Http
/
Kernel.php
   */
  protected function dispatchToRouter()
  {
    return function ($request) {
      $this->app->instance('request', $request);
 
      return $this->router->dispatch($request);
    };
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  public function terminate($request, $response)
  {
    $this->terminateMiddleware($request, $response);
 
    $this->app->terminate();
  }
 
  /**
   * Call the terminate method on any terminable middleware.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param \Illuminate\Http\Response $response
   * @return void
   */
  protected function terminateMiddleware($request, $response)
  {
    $middlewares = $this->app->shouldSkipMiddleware() ? [] : array_merge(
      $this->gatherRouteMiddleware($request),
      $this->middleware
    );
 
    foreach ($middlewares as $middleware) {
      if (! is_string($middleware)) {
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: []
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/login"
   #requestUri: "/login?back-url=%2Fproduct%2F%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-100-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%23comments"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: EncryptedStore {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  
/
home
/
shahremarzicom
/
public_html
/
index.php
|--------------------------------------------------------------------------
| Run The Application
|--------------------------------------------------------------------------
|
| Once we have the application, we can handle the incoming request
| through the kernel, and send the associated response back to
| the client's browser allowing them to enjoy the creative
| and wonderful application we have prepared for them.
|
*/
 
$kernel = $app->make(Illuminate\Contracts\Http\Kernel::class);
 
$response = $kernel->handle(
  $request = Illuminate\Http\Request::capture()
);
 
$response->send();
 
$kernel->terminate($request, $response);
 
Arguments
 1. Request {
   #json: null
   #convertedFiles: []
   #userResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Auth\AuthServiceProvider"
    this: AuthServiceProvider { …}
    parameters: {
     $guard: {
      default: null
     }
    }
    use: {
     $app: Application { …}
    }
   }
   #routeResolver: Closure {
    class: "Illuminate\Routing\Router"
    this: Router { …}
    use: {
     $route: Route { …}
    }
   }
   +attributes: ParameterBag {}
   +request: ParameterBag {#1}
   +query: ParameterBag {#1}
   +server: ServerBag {}
   +files: FileBag {}
   +cookies: ParameterBag {}
   +headers: HeaderBag {}
   #content: null
   #languages: null
   #charsets: null
   #encodings: null
   #acceptableContentTypes: array:4 [
    0 => "text/html"
    1 => "application/xhtml+xml"
    2 => "application/xml"
    3 => "*/*"
   ]
   #pathInfo: "/login"
   #requestUri: "/login?back-url=%2Fproduct%2F%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-100-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%23comments"
   #baseUrl: ""
   #basePath: null
   #method: "GET"
   #format: null
   #session: EncryptedStore {}
   #locale: null
   #defaultLocale: "en"
   -isHostValid: true
   -isForwardedValid: true
   basePath: ""
   format: "html"
  }
  
 2. Response {}
  

Environment & details:

Key Value
back-url
"/product/پودر-ژله-کیوی-فرمند-100-گرمی#comments"
empty
empty
empty
empty
Key Value
PATH
"/usr/local/bin:/bin:/usr/bin"
HTTP_ACCEPT
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8"
HTTP_ACCEPT_ENCODING
"br,gzip"
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
"en-US,en;q=0.5"
HTTP_CONNECTION
"Keep-Alive"
HTTP_HOST
"shahremarzi.com"
HTTP_USER_AGENT
"CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"
DOCUMENT_ROOT
"/home/shahremarzicom/public_html"
REMOTE_ADDR
"18.206.238.77"
REMOTE_PORT
"57324"
SERVER_ADDR
"195.201.71.230"
SERVER_NAME
"shahremarzi.com"
SERVER_ADMIN
"webmaster@shahremarzi.com"
SERVER_PORT
"443"
REQUEST_SCHEME
"https"
REQUEST_URI
"/login?back-url=%2Fproduct%2F%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-100-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%23comments"
REDIRECT_URL
"/login"
REDIRECT_QUERY_STRING
"back-url=%2Fproduct%2F%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-100-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%23comments"
HTTPS
"on"
REDIRECT_STATUS
"200"
SSL_PROTOCOL
"TLSv1.2"
SSL_SESSION_ID
"87f81b5b005268a1284e3e7e228c4168061b94bea1a4a34e8f339efdff6b870a"
SSL_CIPHER
"ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256"
SSL_CIPHER_USEKEYSIZE
"128"
SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE
"128"
SCRIPT_FILENAME
"/home/shahremarzicom/public_html/index.php"
QUERY_STRING
"back-url=%2Fproduct%2F%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%84%D9%87-%DA%A9%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF-100-%DA%AF%D8%B1%D9%85%DB%8C%23comments"
SCRIPT_URI
"https://shahremarzi.com/login"
SCRIPT_URL
"/login"
SCRIPT_NAME
"/index.php"
SERVER_PROTOCOL
"HTTP/1.1"
SERVER_SOFTWARE
"LiteSpeed"
REQUEST_METHOD
"GET"
X-LSCACHE
"on"
PHP_SELF
"/index.php"
REQUEST_TIME_FLOAT
1620798292.2843
REQUEST_TIME
1620798292
APP_NAME
"DigiMojtaba"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:KvjcVKllc5rNlerrCb/cpHaCEcZa1k7XUIPOxhbi3rk="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"localhost"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"shahremarzicom_db"
DB_USERNAME
"shahremarzicom_admin"
DB_PASSWORD
"JDlEM~o&[V0m"
BROADCAST_DRIVER
"file"
CACHE_DRIVER
"array"
SESSION_DRIVER
"file"
QUEUE_DRIVER
"sync"
SESSION_LIFETIME
"43200"
SCOUT_DRIVER
"tntsearch"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"SMTP"
MAIL_HOST
"shahremarzi.com"
MAIL_PORT
"465"
MAIL_USERNAME
"mail@shahremarzi.com"
MAIL_PASSWORD
"@abc123456789"
MAIL_ENCRYPTION
"ssl"
MAIL_FROM_NAME
"فروشگاه اینترنتی شهر مرزی"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
Key Value
PATH
"/usr/local/bin:/bin:/usr/bin"
APP_NAME
"DigiMojtaba"
APP_ENV
"local"
APP_KEY
"base64:KvjcVKllc5rNlerrCb/cpHaCEcZa1k7XUIPOxhbi3rk="
APP_DEBUG
"true"
APP_LOG_LEVEL
"debug"
APP_URL
"http://localhost"
DB_CONNECTION
"mysql"
DB_HOST
"localhost"
DB_PORT
"3306"
DB_DATABASE
"shahremarzicom_db"
DB_USERNAME
"shahremarzicom_admin"
DB_PASSWORD
"JDlEM~o&[V0m"
BROADCAST_DRIVER
"file"
CACHE_DRIVER
"array"
SESSION_DRIVER
"file"
QUEUE_DRIVER
"sync"
SESSION_LIFETIME
"43200"
SCOUT_DRIVER
"tntsearch"
REDIS_HOST
"127.0.0.1"
REDIS_PASSWORD
"null"
REDIS_PORT
"6379"
MAIL_DRIVER
"SMTP"
MAIL_HOST
"shahremarzi.com"
MAIL_PORT
"465"
MAIL_USERNAME
"mail@shahremarzi.com"
MAIL_PASSWORD
"@abc123456789"
MAIL_ENCRYPTION
"ssl"
MAIL_FROM_NAME
"فروشگاه اینترنتی شهر مرزی"
PUSHER_APP_ID
""
PUSHER_APP_KEY
""
PUSHER_APP_SECRET
""
0. Whoops\Handler\PrettyPageHandler